تعادل و ارامش با رنگ سبز:

تعادل و ارامش با رنگ سبز:

در محیطی ساکت و ارام بنشینید و یا دراز بکشیدبر روی چاکرای فرق سر متمرکز شوید تجسم کنید که نور سبز رنگی وارد چاکرای فرق سر میشود در هنگام دم این رنگ بر سر و بدن شما جاری میشود  سپس به کالبد های هاله جریان پیدا میکند تا هاله شما را پر کند در هنگام دم به ذهنتان میگویید من ارامش و تعادل را جذب میکنم و در هنگام بازدم ناراحتی و تنش خود را خارج میکنید. همچنین میتوانید انرژی سبز را به اعضا دیگر بدن منتقل کنید سبز را به درون چاکرای قلب خود بکشید و بگذارید چاکرای قلب و غده تیموس و ریه و محاری تنفسی از این انرژی سیراب شوند.

همیشه شاداب و پر انرژی باشید. علی اکبر فرهادی

  • sabz
Top