زدودن انرژی های منفی

زدودن انرژی های منفی:

همیشه اشخاصی وجود دارند که عرصه را بر اشخاص دیگر تنگ میکنند . چنین اشخاصی ممکن است به توانایی های شما حسادت ورزند و از ان بیمناک باشند در زندگی گذشتگان و بعضا در عصر حاضر از این عمل به عنوان چشم زخم یا چشم شور یاد کرده اند و میکنند .تاثیر گذاری این عمل در واقع بصورت انتقال یک انرژی منفی میباشد که بصورت علمی ثابت شده است که انرژی منفی ساطع شده از این گونه افراد میتواند بر چاکراها و هاله تاثیر منفی گذاشته و اختلالاتی در زندگی و حتی بر روی محل کار داشته باشد. برای زدودن این انرژی های منفی تمرین زیر میتواند تا حد قابل توجهی موثر واقع شود.در پاکسازی انرژی درمانی نیز به این تکنیک ها پرداخته میشود.

تمرین:

راحت و اسوده بنشینید یا دراز بکشید شروع به نفس عمیق کنید . در هنگام دم نور زرد طلایی را درون بینی خود بکشید و در هنگام بازدم تجسم کنید که محل کارتان با این نور زرد طلایی شستشو داده میشود. تجسم کنید این نور به گوشه و کنار محل کار میرود و هر گوشه تاریک را روشن میکند . شما میتوانید یک سطل اب نمک را در گوشه ای از محل کار خود قرار داده و در پایان روز ان را بیرون ریخته و برای روز بعد تازه کنید.

با ارزوی سلامتی شما عزیزان. علی اکبر فرهادی

  • zodoodan energy manfi
Top