تمرین پاکسازی چاکرای پیشانی و قلب

پاکسازی چاکرای قلب و پیشانی:

انرژی های حاصل در این مدیتیشن در یک زمان واحد در چندین سطح عمل میکند.در این تمرین انسدا چاکراها بویژه چاکرای قلب و گلو و پیشانی رفع میشود.

شمعی را روشن کنید و در محیطی ساکت و ارام بنشینید در ابتدا دعایی به انتخاب خودتان بخوانید چند نفس عمیق بکشید  به شعله شمع خیره شوید هاله اطراف شمع را مشاهده کنید سپس چشمها را بسته  شعله شمع و نور ان را در چاکرای پیشانی ببینید ببینید که شعله شمع دهانه چاکرا را باز کرده و ان را روشن میکند.سپس به مرور تجسم کنید شعله شمع به پایین کشیده میشود و به سمت چاکرای گلو حرکت میکند شعله شمع را در چاکرای گلو ببینید ببینید که شعله شمع دهانه چاکرای گلو را روشن و باز میکند سپس شعله شمع زبانه میکشد و به سمت چاکرای قلب حرکت میکند نور شعله شمع دهانه چاکرای قلب را باز و ان را روشن میکند.تمام تاریکیها قلب را ترک میکنند شعله شمع گسترده میشود و به سمت پایین بدن حرکت میکند و سراسر بدن را در بر میگیرد.مکانی را که در ان قرار گرفته اید را در بر میگیرد و ان مکان نورانی میشود شما در فضای نورانی و شعله شمع قرار گرفته اید  و درخشان و نورانی شده اید خانواده _ دوستان_ بستگان_ رقیبان_ دشمنان همه را این شعله شمع در بر گرفته  و همه انها نورانی و درخشان شده اند و با انها چند دقیقه در این نور بمانید. از انرژی های مثبتی که این نور به زندگی شما عطا کرده تشکر کنید.

همیشه درخشان و نورانی باشید . علی اکبر فرهادی

  • shame
Top