پرواز روح در مدیتیشن

پرواز روح:

در مدی تیشن اتفاقاتی رخ میدهد که این اتفاقات میتواند قابلیت های روحی فراوانی برای ما رقم زند . یکی از این اتفاقات پرواز روح است.پرواز روح در واقع جدا شدن کالبد های  هاله از بدن و سیر در دنیایی دیگر است . دانش باطنی از همراهی دایمی انرژی _ اگاهی سخن به میان می اورد.یعنی هر چه انرژی _ اگاهی بالاتر رود و با سطح بالاتر که ارتعاش بالاتر دارد ارتباط برقرار کند  به ما این توانایی را میبخشد که بتوانیم با سطوحی از دنیایی دیگر ارتباط برقرار کنیم .در واقع ما در اقیانوسی از انرژی غوطه وریم هستی ما از انرژی اشباع شده است و ما به عنوان بخشی از این هستی  از طریق خوداگاهیمان با این جهان ارتباط برقرار میکنیم اما برای ارتباط با سطوح بالاتری از جهان دیگر نیاز به تمرین و ممارست داریم گرچه بعضی اوقات این ارتباط بصورت غیر ارادی انجام میشود .این خود اگاهی یک مانع بزرگ بر سر راه ارتباط با سطوح بالاتر از این جهان قرار دارد.ادغام انرژی و اگاهی یکی از فاکتورهایی است که که با ایجاد ان میتوانیم با سطوح بالاتر از این جهان ارتباط برقرار کنیم به بیان دیگر هر چقدر ما به انرژی های ماورایی و اگاهیمان در این حیطه واقف باشیم از حیطه جسم فیزیکی فراتر میرویم یعنی طبق قانون فیزیک ارتعاش که منبع ایجاد موج است و یک الگوی حرکتی تکرار شونده در زمان ایجاد میکند که میتوانیم از فرکانتس یاد کنیم و هر چه این فرکانس بیشتر باشد امواج بیشتری حکم فرماست.با توجه به مطالبی که گفته شد موانعی وجود دارند که با عث میشوند نتوانیم یک پرواز خوب داشته باشیم.

این موانع عباتند از :

1_ خوداگاهی :ما اگر بخواهیم با تصمیم قبلی و با تقلای بیشتر پرواز روحی داشته باشیم محقق نمیشود .هیچ تقلایی برای پراز کردن نداشته باشید بگذارید خود به خود اتفاق بیوفتد.ما با ضمیر خود اگاه کاری از پیش نمیبریم ضمیر خوداگاه ما منحصر به حواس پنجگانه ما میباشد اما برای تحقق یک پرواز روحی بایستی از ضمیر ناخود اگاه خود استفاده کنیم یکی از راههای ورود به ضمیر ناخود اگاه ورود به سطح الفای ذهنی است که در مرحله ای از مدیتیشن این اتفاق می افتد.

2_ یکی دیگر از موانع پرواز روح مشغله های ذهنی است  ذهن خود را تخلیه کنید خود را به دست شرایط و محیط بسپارید.

3_ عدم تمرکز از موانع دیگر بر سر راه پرواز روحی است عدم تمرکز مانع از ورود به سطح الفای ذهن می شود.

4_ موانع فیزیکی مثل محیط نامطبوع_ سرو صدای بیش از حد_ و .... میتواند تاثیر گذار باشد.

5_ بسته بودن چاکراها میتواند با عث عدم موفقیت شود چاکراها مراکز ارتباطی بین کیهان و کالبد های هاله می باشند برای ورود و خروج انرژی های کیهانی نیاز به یک چاکرای باز و فعال داریم.

نشانه های پرواز روحی که ان را از توهم و تجسم و تصویر سازی متمایز میکند:

*از بالا جسم فیزیکی خود را دیدن 

*ورود از نور به تاریکی یا برعکس

*احساس بی وزنی

*شنیدن صدا یا به مشام رسیدن بو

*دیدن موجودات متافیزیکی

*حس حضور در مکانی دیگر

*عدم ارتباط با دنیای مادی

*بی ارادگی در تکان دادن اعضا بدن

پرواز خوبی را برایتان ارزومندم. علی اکبر فرهادی

 

  • parvaz
Top