مراحل شفا در انرژی درمانی

مراحل شفا در کالبد های هاله از منظر انرژی درمانی:

در انرژی درمانی شفای بیمار از دو بعد بایستی مد نظر قرار گیرد. بعد درونی و بعد بیرونی.بعد درونی شفا از اهمیت بیشتری برخوردار است . از نظر انرژِی درمانی بیماری یعنی عدم نظم و تعادل در امواج قطب های هاله و وقتی این عدم نظم و تعادل برطرف شود نظم و تعادل ایجاد شده و در نهایت منجر به بهبودی جسم فیزیکی بدن بیمار میشود.بعد درونی شفا به لایه های مختلف هاله میپردازد در بعد درونی خصوصیات و شرایط عاطفی _ذهنی و معنوی بیمار مورد توجه قرار میگیرد . در بعد بیرونی شفا ارتباط انرژی های کیهانی با لایه های مختلف هاله مورد توجه قرار میگیرد. من در درمان بیمارانم هر دو بعد را مورد توجه قرار میدهم . ابتدا مراحل شفا را از لایه کتری اغاز میکنم این عمل در واقع در لایه هفتم اعمال میشود کارکردن بر روی سیستم اعتقادی در حوزه اگاهی اولین قدم از مرحله شفا می باشد که در سطح لایه هفتم انجام میشود این لایه که معمولا زبر و سخت لمس میشود دچار اسیب دیدگی شده اسیب این لایه هاله به لایه های دیگر سرایت میکند . انتقال انرژی به این لایه هاله و ترمیم ان لایه ششم را که همان کالبد اسمانی میباشد را مهیای پذیرش یک پیام میکند پیامی که حاوی یک عشق کیهانی میباشد.عشق ورزیدن به شفای بیمار و ادغام عشق کیهانی در هم و یکی شدن در عواطف بیمار راه را برای ورود به کالبد اثیری و ذهنی باز میکند تا با شکستن سپر دفاعی و مقاوت های ذهنی عمل شفادهی تسریع یابد.عشق کیهانی در کالبد اسمانی قرار گرفته و سپس کالبد کلیشه ای اتری که در ان اراده فردی دخیل است با مشیت الهی همسو شده سپس با ارتعاشاتی که از چاکرای قلبم ساطع میشود کالبد اثیری که همان لایه چهارم هاله است پاک سازی میشود. کالبد بعدی کالبد ذهنی است که با انتقال انرژی مجدد الگوهای فکری صحیح در این کالبد تثبیت میشود . در کالبد بعدی که کالبد عاطفی است ازاد سازی  جریان انرژی مورد توجه قرار میگیرد که تسهیل مسیر انرژی و باز شدن گره های انرژی را رقم میزند.در کالبد بعدی به در به مصرف رساندن انرژی که همان سوخت و ساز انرژی میباشد توجه خاصی میشود ایجاد تعادل در سوخت و ساز انرژی در این کالبد از اهمیت ویژه ای برخوردار است.در شفای کالبد بعدی که کالبد فیزیکی است از روش تماس دست با قسمتهایی از بد ن انجام میشود که چاکرای بدن بیمار را تحت تاثیر قرار داده بعضی اوقات برای تکمیل فرایند درمان از این روش به عنوان مکمل مراحل قبل بایستی استفاده شود  تمامی این مراحل به عنوان طب کل نگر عمل میکند یعنی بیماری به صورت ریشه ای از بین رفته و  و در نهایت منجر به بهبودی جسم فیزیکی بیمار میشود.این بهبودی ممکن است طی جلسات متوالی یا مدتها به طول انجامد.

شفای بیرونی اتصال انرژی های کیهانی به کالبد های هاله را انجام میدهد 

با ارزوی سلامتی برای شما عزیزان.علی اکبر فرهادی

  • kalbod haye hale
Top