خویش برتر

خویش برتر:

خویش برتر همان بارقه الهی و یا وجه خدایی درون هر یک از ماست و در این جایگاه هم اکنون با خدا یکی هستیم و در تک تک سلولهای بدن و ذرات کالبد های معنوی ما بارقه الهی وجود دارد که حامل این اگاهی الهی است .حوزه انرژی اطراف ما جزیی از وجود ما هستند و جسم ما تبلور این حوزه هاست تکلیف روح در بطن این حوزه های انرژی نهفته است.. با این دیدگاه میتوان ساختارهای مختلف شخصیتی  را تجلی مشکلات عمده  یا تکلیف فردی قلمداد نمود .یعنی مشکلاتی که فرد تصمیم گرفته در این زندگی انها را حل کند. مشکل تکلیف مذکور در جسم متجلی میگردد و تا هنگامی که فرد قادر به تشخیص ان نگردد و برای حل ان اقدام نکند در جایگاه خود باقی میماند . ما میتوانیم با یافتن رابطه بین ساختار شخصیتی  و کالبد خود کلید شفای خود را یافته و تکلیف فردی و جهانی خود را شناسایی کنیم . نفرت از خویش مشکل اصلی بسیاری از افراد است این اساسی ترین بیماری درونی همه انسان هاست .شیوه این نفرت و عدم پذیرش خویش  و محتوای ساختارهای مختلف شخصیتی قابل ردیابی است و ما با درک روزافزون انگیزه های خود  میتوانیم این نقیصه را رفع کنیم میتوانیم سالیان متمادی با پیروی از مشیت خدایی که در درون ماست زندگی کنیم.این مراحل پله های رسیدن به خودشناسی هستند و تا هنگامیکه عشق بلاشرط را نیاموزیم هنوز به سرمنزل اصلی خود نرسیده ایم .بنابراین باید از خویش اغاز کردباید دید ایا قادریم علی الرغم غفلت هایمان خود را بلاشرط دوست بداریم ؟ایا میتوانیم خطاهای خود را ببخشیم؟ایا میتوانیم بگوییم از این خطا درسی اموخته ایم و من انسانی الهی هستم با کمک نور مجددا راه خود را خواهم یافت؟در روند رشد فردی همواره صادق بودن با خویش و پذیرفتن کوتاهی ها و نواقص و تلاش برای ایجاد تحول در این روند اهمیت بسیاری دارداما تاکید بر صفات منفی و عیب جویی بیش از حد از خویش برای مدت طولانی و همچنین ابراز ندامت از عملکرد گذشته موجب بیماری میشود دهانه چاکراها بسته شده لایه های هاله ضعیف و جریان انرژی در کانالهای انرژی (کندالینی) مسدود میشود در توجه به این مشکل درونی که محتاج تحول هستند فرد میبایست به کشف طبیعت خویش برتر و تقویت و پرورش و تبلور و تجلی ان بیاندیشدو بدین وسیله توجه خود را به تمامی این نیازها معطوف دارد.در تکنیک های انرژی درمانی و مدیتیشن میتوان به این مهم دست یافت.

با ارزوی سلامتی شما عزیزان. علی اکبر فرهادی.

  • kheesh bartar
Top