تاثیر روانی چاکراها

هر یک از چاکراها بیانگر یکی از الگوهای روانی در زندگی فرد هستند .ابراز ازاد احساسات در زندگی ما نقش بسیار زیادی در متعادل ساختن چاکراهای ما دارد.اگر فردی احساسات خود را سرکوب نماید یا اینکه از ابراز احساسات او جلوگیری شود در واقع جریان انرژی در کانالهای انرژی او متوقف شده و با عث بسته شدن دهانه چاکراها میشود بعنوان مثال چنانچه والدین یا مربیان به کرات از اظهار نظر فرزندان و شاگردان ممانعت بعمل اورندکانالهای انرژی او بسته شده و از این انسدادچاکرای قلب و چاکرای گلو اسیب میبیندکه در نهایت با عث اسیب جسم فیزیکی میشود.این حالت در مورد دیگر چاکراها نیز صادق است و هر چاکرا در محدوه تاثیر گذاری خود با عث تالم هایی در بدن میشود.چاکراها همیشه در حال چرخش دورانی در جهت عقربه های ساعت هستند این چرخش نیز به تبع بسته شدن دهانه ان متوقف شده و یا مسیر چرخش خود را تغیر میدهد یعنی مخالف جهت عقربه های ساعت و همچنین به تبع بسته شدن دهانه چاکراها و متوقف شدن چرخش ان اسیبی در قسمتهای مختلف هاله ایجاد شده که در موارد بحرانی و سخت منجر به پاره شدن لایه های هاله و در نهایت موجب اسیب های روحی و روانی شدید میشود.گردش دورانی دهانه چاکراها بایستی موافق جهت عقربه های ساعت باشد تا انرژی های کیهانی را جذب  و در سراسر لایه های هاله توزیع کند.بیشتر افرادی که جهت درمان بیماری خود به من مراجعه میکنند حداقل یک یا دو چاکرای انها بسته است .علاوه بر اینکه بسته بودن دهانه چاکراها اختلال تامین انرژی بدن را با عث میشوند نیز از ورود اطلاعات جهان اطراف به ما جلوگیری میکنند .یکی از روشهایی که میتواند به باز شدن چاکراها کمک کند و با عث چرخش دهانه چاکراها شود انرژی درمانی است مدی تیشن نیز میتواند با عث متعادل شدن دهانه چاکراها  و تسریع دهانه ان در جهت چرخش عقربه های ساعت باشد.چرخش خلاف دهانه عقربه های ساعت با عث بیرون راندن انرژی های بدن و در نتیجه نقصان انرژی و اختلال در قطب های امواج هاله میشود.

با ارزوی سلامتی برای شما عزیزان. علی اکبر فرهادی

  • chakra
Top