چاکرا

نقش چاکراها در حس ششم و حوزه انرژی بدن (هاله) و کانالهای انرژی بدن(کندالینی)

هر انسانی برای کامل بودن نیروی بالقوه ای دارد.نیروی اعجازی که شگفتی های خلقت محسوب میشود.این نیروی بالقوه چاکرا هم گفته میشود.چاکراها انرژی حیاتی را از محیط و کیهان دریافت میکنند و در سراسر حوزه انرژی (هاله) منتشر میکنند.انسانها از طریق همین سیسم انرژی به کیهان و به هم متصل هستند.طبق تحقیقات بعمل امده  88000چاکرا در بدن وجود دارد 7 چاکرا اصلی و بقیه فرعی میباشند. چاکراهای اصلی در فرق سر,  پیشانی ,گلو ,,قفسه  سینه زیر قفسه سینه ,زیر ناف و انتهای ستون فقرات قرار دارند . مهمترین چاکرهای فرعی در طحال ,کف پاها و کف دستهاقرار گرفته اند .چاکراهابا حرکت چرخشی خود وظایف خود را انجام و تاثیرات خود را بر بدن اعمال میکنند.اعضای اصلی روح انسان چاکرا نام دارد  که از انها بعنوان نقاط انرژیکی بدن یاد میشود.این مراکز وظایفی از قبیل کنترل ویژکی های جسمی و روحی بدن را بر عهده دارندچاکراها از پایین به بالا از شماره 1 الی 7 قرار گرفته اند. برخی از خصوصیلات این چاکراهای اصلی را بیان میکنیم.

چاکرای 1 در انتهای ستون فقرات:سیستم دفاعی بدن را کنترل و اگر این چاکرا فعال شود کندالینی بدن نیز فعال میشود.

چاکرای 2 زیر ناف:کنترل بر دستگاه گوارش و دستگاه تناسلی

چاکرای 3 زیر قفسه سینه:کنترل مسایل ذهنی 

چاکرای شماره 4 در قفسه سینه:کنترل قلب و عروق و احساسات و عواطف

چاکرای شماره 5 در گلو: کنترل غده تیرویید و کنترل بیان عقاید

چاکرای شماره 6 در پیشانی:چشمسوم کنترل حس ششم

چاکرای شماره 7 در فرق سر:کنترل مغز و اعصاب و مسایل معنوی و ارتباط روحانی و کیهانی. مجرای ورودی انرژی های کیهانی 

علی اکبر فرهادی

Top