قواعد قابلیت های ذهنی

این قواعد را بخاطر بسپارید مطمئن باشید قابلیت های ذهنی شما موفقیت های شما را رقم میزند. چرا بعضی ها علی رغم بکار انداختن تفکرات مثبت و بکار بردن جملات کلیدی مثبت همچنان  از عدم موفقیت ها سخن میگویند؟

بستر جملانت کلیدی مثبت و تفکرات مثبت را با این قواعد مناسب کنید.

*هر برنامه ای که به ذهن بدهید ذهن اجرا میگند.

*اگر در حالت ارامش باشید و خواسته ها را به تصویر بکشید همان اتفاق می افتد.

*اگر در حالت عصبانیت باشید و خواسته های مثبت را به تصویر بکشید بر عکس چیزی که میخواهید اتفاق می افتد.

*هر چقدر کمتر بخواهید بهتر اتفاق میافتد.(قانون رها سازی)

*حساسیت روی موضوع را کنار بگذارید.

*در طول روز بیش از اندازه به موضوع فکر نکنید.

*از وضعیت موجود راضی باشید.(جریان انرژی در کندالینی)(همسو بودن با انرژی های کیهانی)

*بگذارید ذهن برنامه ریزی را به انجام برساند با فکر کردن بیش از حد و با خواستن بیش از حد ازادی عمل را از ذهن میگیرید و در نتیجه برعکس ان چیزی که میخواهید اتفاق می افتد.(انسداد در کانالهای انرژی های بدن)

*با موضوع مورد نظر نجنگید.

*خواسته های شما معقول باشد منطقی باشد خودخواهی نباشد قانون طبیعت هم حمایت میکند.

*خواسته هاتون باید درون قلبتان بیافتد.( ایمان به نیروی درون و قابلیت های ذهنی .)

*یک لحظه فکر کنی نمیشه واقعا نمیشه.

*تفکرات لحظه ای منفی خطرناکند.

*تمامی مشکلات بوجود امده از همین تفکرات لحظه ای منفی است.

*هر چقدر بیشتر بخواهید و تقلا کنید کمتر اتفاق می افتد.

* خواسته ها باید در سطح الفای ذهن تصویر سازی شودو تعداد دفعات خواستن کمتر باشد.(تفکرات لحظه ای مثبت به همراه رهاسازی)

*به نتیجه کار بیش از حد فکر نکنید.

*مدت زمانی را برای محقق شدن خواسته ها وقت بگذارید.در راه رسیدن به اهداف خود نوساناتی مشاهده خواهید کرد  و یا اوضاع بدتری مشاهده خواهید کرد این لازمه تغییر است.

*از دور تماشا کردن و ترسیدن مانع پیشرفت است وارد قضیه شوید و تفکرات مثبت را بکار اندازید.

*با این تکنیک ها انرژی کندالینی شما ازاد شده و شما را به موفقیت میرساند.

*این تکنیک ها در سطح الفا و پس از خروج از ان الزامی است.

با ارزوی موفقیت شما عزیزان.علی اکبر فرهادی

تست

Top